Announcement

การสร้างรายวิชาสำหรับอาจารย์และบุคลากร

 
Picture of Admin User
การสร้างรายวิชาสำหรับอาจารย์และบุคลากร
by Admin User - Friday, 5 April 2019, 2:17 PM
 
  1. ล็อกอินเข้าระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านบัวศรี
  2. ไปยัง Category ของหน่วยงานที่ท่านสังกัด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ 2 วิธี
    • วิธีที่ 1 จากหน้า Home (หน้าแรก) ให้เลือนหน้าจอมาลงมาด้านล่าง และคลิกที่ชื่อ Category (กรณีไม่พบ Category หน่วยงานของท่าน ให้คลิกที่ view more) 
    • วิธีที่ 2 ไปยัง Navigation Pane ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่ชื่อ Category
  3. เมื่อสู่ Category แล้ว จะพบรายวิชาที่ผู้สอนสร้างไว้ ให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
  4. คลิกปุ่ม Add a new course เพื่อสร้างรายวิชาต่อไป