ศึกษาแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ระบบบริการด้านสุขภาพและด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีการสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพและอาการผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการจัดการอาการ การใช้การแพทย์ทางเลือกเพื่อการบำบัดอาการโดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ การบริหารยาในผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาวและการพยาบาลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหา และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม