สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาความเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง