เป็นการฝึกปฏิบัติโดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาทางยา  และ/หรือ การผ่าตัด โดยครอบคลุมปัญหาการรับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน