เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการมองย้อนดูตนเอง (self reflection) เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองผ่านการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และหอผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยอาศัยปัญหาผู้ป่วยเป็นตัวกระตุ้น