หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่นิยมในปัจจุบัน