กิจกรรมฝึกปฏิบัติสำหรับการสร้าง Course Activity สำหรับอาจารย์ผู้สอน การเพิ่มสื่อมัลติมีเดียต่างๆ การติดตามและประเมินผู้เรียน