หลักสูตรการออกแบบการเรียนการสอน e-learning สำหรับอาจารย์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยหัวข้อหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเร่งรัด เน้นการฝึกปฏิบัติและเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง หัวข้อการอบรมประกอบด้วย 10 หัวข้อดังนี้

  • ครั้งที่ 1  E-learning คืออะไร องค์ประกอบและหลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ / รู้จัก LMS: MoodleSWU
  • ครั้งที่ 2  การสร้างคลังข้อสอบใน MoodleSWU
  • ครั้งที่ 3  รู้จัก LMS : Google Classroom
  • ครั้งที่ 4  การสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom
  • ครั้งที่ 5  รู้จัก LMS : Edmodo
  • ครั้งที่ 6  การสร้างคลังข้อสอบใน Edmodo
  • ครั้งที่ 7  การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google doc
  • ครั้งที่ 8  การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม The Learnia
  • ครั้งที่ 9  การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle
  • ครั้งที่ 10 การเผยแพร่วิดีโอผ่าน Youtube พร้อมการสร้าง subtitle วิดีโอประกอบการสอน