จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนากระบวนการศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้