CP381 Numerical Analysis B01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี ผลประเสริฐ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์