พศส 341 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1                                                   3(3-0-6)

NOB 341 maternal, Newborn Nursing and Midwifery 1                                     3(3-0-6)

          ประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก พัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดปกติ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตสังคมของมารดาในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การปรับบทบาทการเป็นบิดามารดา การดูแลทารกแรกเกิดปกติ

          Issues and trends in the maternal newborn nursing and midwifery, family planning, infertility, fetal development, normal delivery, physical and psychosocial changes during the course of pregnancy, delivery, and postpartum, adaptation of paternal and maternal roles, and normal neonatal care

เนื้อหา

หน่วยที่ 1        ประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์                      1 ชั่วโมง

หน่วยที่ 2        การวางแผนครอบครัว                                                                         2 ชั่วโมง

หน่วยที่ 3        พัฒนาการของทารกในครรภ์                                                                 3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 4        ภาวะมีบุตรยาก                                                                                3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 5        การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตสังคมและการดูแลในระยะตั้งครรภ์                     12 ชั่วโมง

หน่วยที่ 6        การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตสังคมและการดูแลในระยะคลอด                       12 ชั่วโมง

หน่วยที่ 7        การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตสังคมและการดูแลในระยะหลังคลอด                   6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 8        การดูแลทารกแรกเกิดปกติ                                                                   6 ชั่วโมง

รวม                                                                                                                45 ชั่วโมง