มคอ.3 รายวิชาศัลยศาสตร์ 1 (ศศ401) (Surgery I : SG401) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560