การดูแลผู้ป่วยแบบประคับแประคองอย่างเป็นองค์รวม จนถึงวาระสุดท้าย