เนื้อหาหัวข้อ     

1.กลไกการห้ามเลือด

 2.คำจำกัดความของภาวะเลือดออกผิดปกติ

3.แนวทางการซักประวัติและตรวจร่างกาย ลักษณะทางคลินิกของภาวะเลือดออก  ผิดปกติที่เกิดจากกลไกปฐมภูมิและทุติยภูมิ


4.อาการแสดงของภาวะเลือด

5.การตรวจทางห้องปฏิบัติการของภาวะเลือดออกง่าย

6.คำจำกัดความ ปัจจัยเสี่ยง การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

 7.การรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การปรับยาละลายลิ่มเลือด