ให้การพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ