หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างและออกแบบงานนำเสนอ ซึ่งทำให้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือในการจัดการสไลด์ การสร้างเนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เป็นต้น การเพิ่มลูกเล่นให้กับเนื้อหาหรือวัตถุที่อยู่บนสไลด์ ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดหมวดหมู่สไลด์ การตั้งค่าและบันทึกคำแนะนำหรือคำอธิบายในระหว่างการนำเสนอ การบันทึกไฟล์ การพิมพ์งานนำเสนอ และการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแชร์ไฟล์งานนำเสนอผ่าน Google Docs

 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)